+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

Устав

нч Земеделец 1874г.

Устав

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ 1874” с. НОВО СЕЛО, ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

Тел: 0882424975, 0882424976;

chitalishte_n.selo@abv.bg; lis68@abv.bg

У    С   Т   А   В

                                              

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ “ЗЕМЕДЕЛЕЦ – 1874”

                                     

СЕЛО НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

 

Народните читалища са уникално достояние на българския народ. Създадени са в епохата на националното Възраждане, те имат неоценим влог във формирането на нашата духовност и култура, пример са на силата на националния творчески дух.

Народните читалища имат историческата заслуга за запазването и развитието на българския език, за зараждането на театралното, музикалното и др. изкуства, за развитието на библиотечното и музейното дело, за одухотворяване на живота на народа.

Чрез своята многостранна народополезна дейност читалищата са призвани да допринасят в още по-голяма степен за духовното развитие на селищата и личността, за цялостното обновление на обществото.

 

Г Л А В А   П Ъ Р В А

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.  Народно читалище „Земеделец 1874”, основано 1874 година, е доброволна самоуправляваща се културно-просветна организация с нестопанска цел на населението със седалище Ново село, област Видин, пл. „Демокрация”, която изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата, социалната сфера и образованието и е регистрирана съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища и в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е изградено на принципите на демократизма, доброволността и автономията и осъществява дейността си в обществена полза.

Чл. 2. Народно читалище „Земеделец 1874” не е политическа организация. В дейността му могат да участват всички граждани без ограничения на възраст, на партийна, техническа, религиозна принадлежност.

Чл. 3. Читалището работи в тясно взаимодействие с учебни заведения, културни институти, обществени и други организации, които извършват културно-просветна дейност.

Чл. 4. Читалището поддържа отношения на сътрудничество и координация с държавните органи и организации, на които законите възлагат определени задължения.

Чл. 5. Народно читалище „Земеделец -1874” може да се сдружава с други читалища от местно и национално равнище

Чл. 6. Читалището е юридическо лице с нестопанска цел регистрирано във Видинския окръжен съд с Решение № 55 от 07.11.1997 г. фирмено дело № 134 по описа за 1997 година. То се представлява от Председателя и Секретаря заедно и поотделно.

Чл.7. Читалище „Земеделец 1874” е вписано в регистъра на народните читалища при Министерство на културата в съответствие със ЗНЧ с Булстат 000153476, под № 709.

Г Л А В А  В Т О Р А

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 

Чл. 8. Цел и задача на Народно читалище „Земеделец- 1874” е да създава, опазва и разпространява духовни ценности, да развива творческите способности и да задоволява културните потребности и интереси на населението, да разкрива условия за общуване между хората, да подпомага и организира стопански и културни почини в селото и общината.

 

Чл.9.(1) НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ- 1874”

а/ развива и обогатява културният живот в селото и свободното време на хората

б/ допринася за укрепване на знанията и интересите на населението към науката, изкуствата и културата.

в/ създава условия за развитие и изява на творческите способности на младото поколение

г/ поддържа, обогатява и развива народните обичаи и традиции

д/ съдейства за издигане на културата на труда, бита и отношенията между хората

е/ възпитава в дух на демократизъм, родолюбие и общочовешка нравственост.

ж/ осигурява достъп до информация

з/ обогатява социалната дейност

 

Чл. 10. (1) Читалище „Земеделец -1874” осъществява своите цели и задачи чрез различни форми и средства като:

а/ общодостъпна библиотека, както и създаване и поддържане на електронна информационна мрежа

б/ самодейни любителски колективи, школи, кръжоци, курсове по изучаване на чужди езици, битова култура и др.

в/ народни университети и лектории

г/ музейни и художествени сбирки

д/ клубове по интереси в областта на фолклора, етнографията и краезнанието, екологията, новите информационни технологии, дизайна и младежки дейности.

е/ кина, видео клубове, звукозаписни и др. форми на приложение на съвременни технически средства в културно-възпитателния процес

ж/ празници и ритуали

з/предоставяне на компютърни и интернет услуги

(2) Народно читалище „Земеделец -1874” може да развива допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност, в съответствие с действащото законодателство като използва приходите от нея за постигането на определените в устава цели и задачи. Читалището не разпределя печалба.

(3)Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано имущество възмездно или безвъзмездно:

а/ за хазартни игри и нощни заведения;

б/ за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

в/ за постоянно ползване от политически партии и организации;

г/ на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членовете на техните семейства.

 

 

 

Г Л А В А   Т Р Е Т А

УЧРЕДЯВАНЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЧЛЕНСТВО

 

Чл.11:

 1. Народно Читалище “Земеделец-1874” е основано през 1874 година.
 2. То се регистрира в Агенцията по вписванията в съответствие с Закона за търговския регистър и регистър на Юридическите лица с нестопанска цел и в МК в съответствие с чл. 10 от Закона за народните читалища
 3. Всяка промяна на обстоятелства на вписаните в Търговския регистър и регистър на ЮЛНЦ се заявява в Агенцията по вписванията- Заявление А17 за вписване на обстоятелства относно народно читалище  и в съответствие с чл.9, ал. 4 от ЗНЧ.
 4. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание. Читалището може да бъде прекратено и по решение на окръжния съд съгласно чл.27 от ЗНЧ.
 5. Народно читалище „Земеделец 1874” може да се сдружава за постигане на своите цели, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на ЗНЧ и по решение на Общото събрание на читалището.
 6. Читалищните сдружения нямат право да управляват и да се разпореждат с имуществото на читалище „Земеделец 1874” като техен член.

 

Чл.12. Членовете на читалище Народно Читалище “Земеделец-1874” могат да бъдат индивидуални, колективни, почетни, дарители.

 1. Индивидуалните членове са български граждани. Те са действителни и спомагателни и не са по – малко от 50.
 2. Действителни членове са дееспособни лица, които плащат редовно  членския си внос трябва да са навършили 18 г.и да участват в дейността на Читалището.Те имат право да избират и да бъдат избирани. Право на глас имат тези, които са плащали членския си внос за текущата година.
 3. Спомагателни членове са лица до 18 години, които нямат право да избират и да бъдат избирани и имат съвещателен глас. Те плащат членския си внос в намален размер.
 4. Членството се учредява или продължава с акта на плащането на членския внос. Води се регистър на читалищните членове.
 5. Членството се прекратява:
 • с писмено заявление на читалищния член
 • когато не участва в дейността на читалището
 • когато не е платен членският внос в рамките на календарната година
 • когато не участва в три последователни заседания на Общото събрание
 • когато общото събрание изключи читалищен член за грубо нарушение на Устава, за поведение, уронващо доброто име на читалището или за нанесени стопански и финансови щети в особено големи размери.

Чл.13.1.ЧЛЕНОВЕТЕ на Народно Читалище “Земеделец-1874” имат право:

  • Да избират ръководни органи и да бъдат избирани в тях, ако най-малко 2 години непосредствено преди избора са били членове на читалището
  • Да получават информация за дейността на читалището
  • Да участват в обсъждане на дейността на читалището
  • Да ползват с предимство неговата база и услугите му.
 1. ЧЛЕНОВЕТЕ на Народно Читалище “Земеделец-1874” са длъжни:
  1. Да плащат редовно членския си внос.
  2. Да спазват Устава на читалището
  3. Да участват според възможностите си в дейността на читалището
  4. Да опазват недвижимото имущество и предприемат стъпки за обогатяването му
  5. Да не уронват доброто име на Народно Читалище “Земеделец-1874”

 Чл.14.1. Нови членове се приемат от Настоятелството с подаване на писмено заявление (декларация) за членство, с което декларират и доброволно предоставяне и обработване на лични си данни, на основание чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

 1. Настоятелството насрочва дата за набиране на нови членове, като лицето кандидатстващо за членство подава лично заявлението си не по-късно от насрочената за това дата.

3.Членството се учредява или продължава с акта на плащането на членския внос. Води се регистър на читалищните членове.

 

Г Л А В А    Ч Е Т В Ъ Р Т А

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл.15. (1) Органи на управление на Народно читалище са:

а/ Общото събрание

б/ Читалищното настоятелство

в/ Проверителната комисия

г/ Секретар на читалището

(2) Последният е назначаема административна длъжност избирана от Настоятелството.

 

Чл.16.1. Висш орган на читалището е ОБЩОТО СЪБРАНИЕ на неговите членове.

 • Общото събрание се свиква от Читалищното настоятелство най-малко един път в годината като отчетно и на три години като отчетно-изборно. Събранието е редовно, ако е обявено най-малко седем дни преди определената дата, поканата е връчена срещу подпис и съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждането му. Същата трябва да бъде залепена на вратата на читалището и на други общодостъпни места в Ново село. Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от действителните членове на читалището или половината от изборните делегати. Един час след обявеното начало събранието е редовно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете на извънредно общо събрание. Решенията се вземат с явно/тайно/ гласуване и обикновено мнозинство с изключение на промените в Устава и избора на Читалищно настоятелство и Проверителна комисия, които се приемат с квалифицирано мнозинство от 2/3 от присъстващите.
 • Извънредно общо събрание се свиква по преценка на Читалищното настоятелство, по искане на Проверителната комисия или на една трета от действителните членове на читалището.

 

Чл. 17.(1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ има следните компетенции:

а/ приема, допълва и изменя читалищния устав и решава основни въпроси за развитие на читалището

б/ утвърждава бюджета и щата на читалището

в/ приема годишния отчет до 30 март на следващата година

г/ приема едногодишен план за дейността на читалището

д/ взема решение за сдружаване с други читалища

е/ избира Читалищно настоятелство, Проверителна комисия и Председателя

ж/ изключва членове на читалището

з/ определя членския внос

и/ отменя решения на органите на читалището или взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни членове.

й/ взема решение за прекратяване на читалището.

(2) Решенията, взети на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

 

Чл.18.1. Изпълнителен орган на читалището между общите събрания е ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО, което се избира за срок от три години и работи на обществени начала. Промени в неговия състав могат да се правят и на общите и извънредни събрания на читалището. Съставът на Настоятелството следва да включва най-малко трима членове, които нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

 1. ЧН провежда своите заседания най-малко един път на три месеца и работи при пълна гласност. Заседанията са редовни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете му. Решенията се вземат с обикновено мнозинство.
 2. Читалищното настоятелство има Председател, заместник председател, секретар и членове.
 3. Читалищното настоятелство може да изгражда помощни комисии и работни групи по отделни проблеми и направления на дейност.

 

Чл.19.Компетенциите и задълженията на ЧИТАЛИЩНОТО НАСТОЯТЕЛСТВО са:

а/ да организира и направлява цялостната дейност на читалището като спазва законите и се ръководи от Устава, решенията на общото събрание и собствените си решения.

б/ подготвя материалите за общото събрание

в/ взема решения за назначаване и освобождаване на работещите в читалището и за сключване на договори с други физически и юридически лица

г/ взема решения за морално и материално стимулиране на работещите в читалището

д/ внася предложения в общинска администрация и др. органи и организации за строителство, реконструкция, модернизация, поддържане, ремонт и обзавеждане на сградата, за създаване на материални и кадрови условия за развитие на дейността

е/ взема решения за разкриване на стопански дейности

ж/ решава въпроси за откриване и закриване на самодейните любителски колективи, школи, клубове и други форми на работа.

з/ упражнява бюджета и щата на читалището

и/ приема Правилника за вътрешния ред в читалището.

й/ назначава секретаря на читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.

к/ приема Правилник за дейността на читалищната библиотека, изготвен и предложен от библиотекаря /съгл. Чл.40 от ЗОБ/

 

Чл. 20. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ на читалището е член на настоятелството, ръководи неговата дейност между заседанията на ЧН, заверява разходните документи, сключва договори и представлява читалището заедно и поотделно със секретаря пред държавни и обществени органи. Свиква и ръководи заседанията на настоятелството и председателства общото събрание. Отчита дейността си пред настоятелството, сключва и прекратява трудовите договори със служителите съобразно бюджета на читалището и въз основа  решение на ЧН.

 

Чл. 21. (1) СЕКРЕТАРЯТ на читалището се избира измежду членовете на ЧН.  Назначава се от Настоятелството, което утвърждава и неговата длъжностна характеристика. Той е лице с основни оперативни функции и е член на Настоятелството. Секретарят на читалището:

а/ организира изпълнението на решенията на Настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

б/ осигурява условия за развитие на текущата основна и допълнителна дейност;

в/ ръководи щатния и хоноруван персонал;

г/ представлява читалището заедно и поотделно с председателя.

(2)Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на Настоятелството и на Проверителната комисия по права и съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

 

Чл.22.1. Проверителната комисия прави годишни проверки за законосъобразното изразходване на паричните средства и стоково-материалните ценности, както и използването и поддържането на материално-техническата база на читалището. Осъществява контрол върху дейността на настоятелството, председателя и секретаря на читалището по спазването на закона, устава и решенията на общото събрание.

2.Документите от ревизиите се представят на Читалищното настоятелство, а когато е установено нарушение и на съответните държавни органи.

 1. Членовете на проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудовоправни отношения с читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на председателя или на секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

Чл.23. Членовете на настоятелството, Проверителната комисия, включително председателят и секретарят, подават декларации за конфликт на интереси при условията и реда на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват в интернет страницата на съответното читалище.

 

Г Л А В А   П Е Т А

ФИНАНСОВА ДЕЙНОСТ И ИМУЩЕСТВО

Чл. 24.(1). Народно читалище „Земеделец -1874” се финансира от Държавния  и Общински бюджети.

(2). Народно читалище „Земеделец -1874” набира средства от:

а/ членски внос

б/ платени културни и информационни услуги с участието на собствени и гостуващи изпълнители и сътрудници

в/ такси за участие в курсове, школи, кръжоци и други форми на обучение, организирани от читалището или съвместно с други организации

г/ субсидия от държавния и общинския бюджет

д/ трудови инициативи, стопанска дейност и обществени услуги

е/ помощи от стопански и обществени организации и движения, ведомства, учреждения и фирми

ж/ наеми от помещения и друго имущество на читалището

з/ дарения и завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица, които се изразходват според волята на дарителя

и/ други източници

(3) Годишната субсидия на читалището, нормативите и механизмът за нейното разпределение се разработва от Министерство на културата съгласувано от Областната администрация и общината.

(4) С решение на Общинския съвет читалището може да се финансира допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината. Гласуваната от ОбС субсидия за читалището не може да се отклонява от общината за други цели.

(5)  Разпределянето на предвидените от държавния и общински бюджети средства за читалището се разпределят от комисия назначена от кмета на общината, с участието на представител от читалището и се предоставят за самостоятелно управление.

 

Чл. 25.1. Разходите не трябва да надвишават приходната част от  бюджета .

 1. Оформянето на определените документи и отчитането на разходите се извършват по установения ред.

а/ Читалищното настоятелство изготвя годишния отчет за приходите и разходите, който се приема от общото събрание;

б/ Отчетът за изразходваните от бюджета средства се представят в общината до 31 март на следващата година;

в/ Председателят на читалището представя на кмета на общината ежегодно до 10 ноември предложение за дейността на читалището през следващата година.

 

Чл. 26. (1) Имуществото на читалището се състои от сграда публична общинска собственост, предоставена за безвъзмездно ползване с Решение № 6 на Общински съвет Ново село и Заповед № 109/01.04.2004 г.  на кмета на Общината до закриване на читалището и обзавеждане, придобито на основание разпоредбите на Закона на народните читалища, а също така от собствени имоти и материална база, подарена и придобита с негови собствени средства.

(2) Читалище „Земеделец 1874” не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях.

(3) Движими вещи могат да бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по-доброкачествени само по решение на Настоятелството.

 

ГЛАВА ШЕСТА

ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Чл.27. (1) Читалище „Земеделец 1874” може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд. Може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на окръжния съд, ако:

 1. Дейността му противоречи на Закона, Устава и добрите нрави;
 2. Имуществото му не се използва според целите и дейността на читалището;
 3. Е налице трайна невъзможност читалището да действа или не развива дейност за период от две години
 4. Не е учредено по законовия ред;
 5. Е обявено в несъстоятелност

(2) Прекратяването на читалището по решение на окръжния съд може да бъде поставено по искане на прокурора, направено самостоятелно или след подаден сигнал от министъра на културата

(3)За неуредени случаи в ЗНЧ се прилага Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

ГЛАВА СЕДМА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.28. Председател и/или секретар на читалище „Земеделец 1874”, който предостави имущество в нарушение на чл.8 и чл.9 от устава, се наказва с глоба от 500 до 1000 лв. и с лишаване от право да заема изборна длъжност в читалището за срок от 5 години.

 

Чл.29. Председател на читалище „Земеделец 1874”, който не заяви вписване при настъпили промени в управлението на читалището в регистъра на съда и в регистъра на читалищата в срока определен в ЗНЧ, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.

 

Чл.30. Председател на читалище „Земеделец 1874”, който не представи доклад за изпълнението на читалищните дейности и за изразходваните от бюджета средства в срока определен в ЗНЧ, се наказва с глоба от 150 до 300 лв.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

 1. Народно читалище „Земеделец” има кръгъл печат с надпис „Народно читалище „Земеделец 1874” с. Ново село, обл. Видин” в окръжност, в средата, на която има разтворена книга, над която има изгряващо слънце, отстрани с по три  дъбови клончета, отдолу с мото „Труд Просвета Единство”.
 2. Празници на читалище „Земеделец 1874” са: 11 май – Ден на библиотекаря, 24 май- Ден на славянската писменост и култура и 1 ноември – Ден на будителя.

 

Настоящият устав е приет на 07.11.1995 г., изм.и доп. на 24.01.2007 г., изм.и доп. на  04.02.2010 г., изм. и доп. на 17.02.2016 г. , изменен и допълнен 16.03.2019 г. от Общото събрание на читалището.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                           СЕКРЕТАР:

/Иван Базов/                                                 /Любка Ангелова/

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!