+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

План програма 2019

нч Земеделец 1874г.

План програма

 

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ 1874” с. НОВО СЕЛО,

ОБЩИНА НОВО СЕЛО, ОБЛАСТ ВИДИН

Тел: 0882424975, 0882424976;

chitalishte_n.selo@abv.bg; lis68@abv.bg

 

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1874”

ЗА 2019г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в село Ново село се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона на народните читалища.

Народно читалище „Земеделец 1874” е доброволна самоуправляваща се културно-просветна организация с нестопанска цел, която изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата, социалната сфера и образованието и е регистрирана съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища и в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е изградено на принципите на демократизма, доброволността и автономията и осъществява дейността си в обществена полза.

Съгласно ЗНЧ и ЗЮЛНЦ читалището е регистрирано и е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Видински окръжен съд с Решение № 55 от 07.11.1997 г. по фирмено дело № 134/1997 г.. Последни вписани промени в регистрацията са след Отчетно-изборно събрание на 17.02.2016 г. с Решение № 26 от 25.02.2016 г.. Председателството на читалището се осъществява заедно и поотделно от Председател ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ и секретар ЛЮБКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА. Предстои Отчетно-изборно събрание (2019-2021)през февруари 2019 г.

Съгласно ЗНЧ читалището е вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата под № 709 от 30.04.2009 г.

Съгласно ЗОБ библиотеката при читалището е вписана в регистъра на Министерство на културата под № 75 от 01.07.2016 г.

Изготвянето на програмата за 2019 г. цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището, като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на селото, както и да се засили обществената ú роля като традиционен културен и образователен център.

Основните направления и приоритети в дейността на читалището произтичат от ЗНЧ, ЗОБ, общинската културна политика, осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на културния календар.

 

А.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:

 1. Осигуряване на устойчива подкрепа на читалището за реализирането на основната му дейност и развитието на съвременни форми на работа.

Стимулиране на читалищните дейности за съхранението и популяризирането на българските културни традиции, нематериалното културно наследство.

Кандидатстване по проекти и програми за набавяне на финансови средства за подобряване на материално-техническата база.

Участие в организираните за обучение семинари, кръгли маси, дискусии, работни срещи по проблемите на читалищата с цел повишаване компетенциите на работещите в тях;

 

 1. Разширяване обхвата на дейността на читалището в обществено значими сфери, като социалната и информационно-консултантската.

Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалището за социална и културна интеграция на различните социални общности.

Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и превръщането на читалището във фактор за обществен диалог.

Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги .

 

 1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на културата.

Установяване на трайни и ползотворни контакти и участие на читалището в културни мрежи.

Участие в интеграционните процеси и засилване  междукултурния диалог.

 

Б. ДЕЙНОСТИ:

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в селото, общината, областта, региони и в национален мащаб. Дейността на библиотеката през 2019 г. ще включва:

 • Актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други организации;
 •  Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове по повод празници и годишнини; предоставяне на онлайн информация и представяне на презентации, посветени на значими събития и личности;
 • Организиране на литературни четения, посещения на деца и ученици в библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване на читателите и повишаване на читателския интерес към книгата;
 • Обогатяване знанията на работник в библиотека  чрез участие в организирани обучения.
 • Продължаване работата по Програма „Глоб@лни библиотеки“

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

 • Повишаване на качеството на предлагания от читалището художествен продукт по повод различни чествания;
 • Организиране на клубове, певчески и танцови състави, духова музика;
 • Активно участие на художествено–творческите форми в културните прояви в община Ново село;
 • Организиране и провеждане на традиционното детско шоу „На гости при баба” за 24-та поредна година;
 • Пресъздаване на обичаи и празници от Културния календар;
 • Участие в общински, регионални, национални и други конкурси и фестивали;
 • Да продължи дейността на следните самодейни състави и школи по интереси:

– Новоселски ансамбъл за изворен фолклор,

-Общински ансамбъл за народни танци с ръководител Борислав Митрашков

– женска битова група с ръководител Борислав Йотов,

– танцова формация „Гъмза” с ръководител Василка Меицова

– Клуб по народни танци за деца с ръководител Елеонора Бондова

-Хоротека „Мераклии с ръководител Василка Меицова

– театрална школа с ръководител г-жа Румяна Върбанова,

– компютърен клуб с ръководител Петко Петков,

– Клуб по рисеване – Елеонора Бондова,

– -Духова музика – 8 човека.

 • За развитието на художествено-творческата дейност на читалището да се осигурят средства от субсидии, членски внос, дарения и собствени средства от стопанска дейност.

 

 

 

КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ:

 • Активизиране на дейности, свързани с развитие на краеведската и издирвателската дейност в читалището /описване на музикалния и танцов фолклор, обичаи, предания, събиране на предмети от традиционния бит, снимки и други подобни, значими за населеното място/;
 • С помощта на гражданското общество и детско доброволчество да се стопанисва „Къщата на срещите”, да се поддържат в добър вид дворът на къщата и създадените зали. Постоянна връзка с назначения от Общинска администрация Ново село уредник на „Къщата”. Отговорен за дейността Елеонора Бондова и Петко Колев.

 

 

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ:

 • Реализиране на инициативи и включване в проекти със социална насоченост с цел социална и културна интеграция на различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически групи и др.;
 • Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в неравностойно положение.
 • Ангажираност на екипа на Читалище „Земеделец 1874” с проблемите, касаещи закрилата на деца и младежи участници в читалищни дейности. Закрилата на детето представлява наша обща отговорност. Всички служители на Читалището са запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности, съгласно приета Политика за закрила на детето. Политиката е одобрена от Читалищното Настоятелство на читалище „Земеделец 1874” с Протокол № 8 от 11.04.2017 г. Решение № 45 и е утвърдена и подписана от Председателя на ЧН на читалището.
 • Провеждане на курсове за първоначална компютърна грамотност за пенсионери и безработни, 4 дневна учебна програма разработена от Асоциация „Съвременни читалища”, в която читалището членува. Отговорен за дейността Любка Ангелова

 

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

 • Приходите от членски внос, културно-просветна дейност, духова музика, дарения и др. се регистрират чрез издаване на касова бележка от Квитанционна книга. Тези приходи се третират като присъщи на читалището съгласно ЗКПО.
 • Приходите от наеми, компютърни и ксерокс услуги и продажба на преса се регистрират чрез издаване на касова бележка от фискално устройство. Тези приходи се третират като стопанска дейност на читалището, съгласно ЗКПО.

 

 

В.  МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА . ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ

 • Сградата на НЧ „Земеделец 1874” е публична общинска собственост с идентификатор по КК 52180.900.582.4 предоставена за безвъзмездно ползване и управление за срок от 11 години / Решение № 8/26.08.2016 г. на Общински съвет Ново село/, масивна двуетажна самостоятелна сграда 520 кв.м. изградена през 1932 г.
 • Сградата притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”, декларирана с писмо № 1764 от 13.05.2004 г.
 • Сградата на НЧ”Земеделец 1874” е ремонтирана основно външно и вътрешно през 2014 година по проект на Община Ново село „Ремонт на сградата на читалище Ново село” по инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” на стойност 462 086 лв.
 • За поддръжка и обзавеждане на сградата да се осигурят средства от проекти, държавна субсидия и от стопанска дейност на читалището.

 

 

Г. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 1. За пълноценна работа на читалището да се осигурят щатни бройки за секретар, библиотекар, домакин-организатор на информационен център. Останалите дейности: художествен ръководител, хореограф, корепетитор, счетоводител, ръководител духова музика и др. да се осигурят чрез граждански договори.
 2. За изграждане капацитета на читалището да се съдейства за участието на служителите и работниците в семинари и други обучителни форми.
 3. ЧН да осигури условия за работа, съответстващи на нормите, залегнали в КТ, КСО, Правилника за вътрешния трудов ред и другите нормативни актове.
 4. За възнаграждения и осигуровки на читалищните работници на трудов договор, ЗЗБУТ, наетите на граждански договори и счетоводни услуги да се осигурят средства от субсидии, стопанска дейност и др.

 

Програмата за дейността на НЧ „Земеделец 1874” с.Ново село е приета на заседание на Читалищното Настоятелство с Протокол № 15/ 10.10.2018 г., с Решение № 91 и съгласно  чл.17, ал.1 от Устава на читалището ще се разгледа на Общото годишно събрание през февруари 2019 г.

Прилагаме приложение №1- Културен календарен план на мероприятията за 2019 година.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ЧН:                                                                                                  СЕКРЕТАР:

ИВАН БАЗОВ                                                                                    Любка Ангелова             

 

 

Приложение № 1

 

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА МЕРОПРИЯТИЯТА – 2019 ГОДИНА

 

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/И ЗА КОНТАКТИ Соб. принос От спонсори/ по проект От общината
04.01 На 04.01.2019 г. в библиотеката НОВО СЕЛО 171 години от рождението на Христо Ботев – изложба, поддържане на витрините, посещение на деца от началните класове Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Елеонора Бондова

0893918278

04.01

НОВО СЕЛО

Репетиционна зала

Всеки петък от 18ч.

„ХОРОТЕКА МЕРАКЛИИ”

Изучаване на български хорà за здраве на тялото и радост за душата

Народно читалище „Земеделец 1874” Василка Меицова 0898664516

19.01

събота

НОВО СЕЛО. Салон на Общината Бабин ден. Народен обичай и увеселение на жените от община Ново село. Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976,

Е.Бондова

DJ-   150 лв
14.02 НОВО СЕЛО- лозови масиви – изба – салон на Общината Трифон Зарезан. Празник на Община Ново село. Ритуал „Зарязване”, поздравителен концерт за лозари и винари от децата от Школа по нар.танци и Битов хор . Духова музика.

Община,

Народно читалище „Земеделец 1874”

09316 2225

община

19.02 НОВО СЕЛО малкия салон на читалището 146 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски. Драматизация от деца при театрална школа

СОУ,

Библиотека

Р. Върбанова,

Е. Бондова

19 – 28 февруари НОВО СЕЛО Инф.център Благотворителен базар. Работилница „Празник на Мартеницата” . Народно читалище „Земеделец 1874”

Елеонора Бондова

0893918278,

50 лв
01.03. /петък/ НОВО СЕЛО. Читалище, зрителен салон 3 март – 141 години от Освобождението на РБългария от османско владичество. Празничен концерт с участието на деца от театралната школа и танцови състави. Вечеря за Деня на самодееца. Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

Р.Върбанова,

Е.Бондова

300 лв
22.03 НОВО СЕЛО. Читалище и поречие на р.Дунав Световен ден на водата – изложба от рисунки от деца от Школа по рисуване, беседа и почистване около читалището и плажната ивица Народно читалище „Земеделец 1874”и СОУ

Елеонора Бондова 0893918278,

Б.Александров

19.04 НОВО СЕЛО. Пристанището Лазаровден. Лазаруване. Народен обичай, с участието на момичета от СОУ и ЦНСТ от театралната школа Народно читалище „Земеделец 1874”, ЦОП и ЦДЗ – Ново село Елеонора Бондова 0893918278
23.04 НОВО СЕЛО. Малкия салон в читалището Световен ден на книгата и авторското право. Среща с ученици 1-4 клас в библиотеката Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278
28.04. неделя НОВО СЕЛО. Площада пред читалището Великден – І ден.  Голямо великденско хоро на площада. Изложба от рисунки и яйца на Школа по рисуване Църковно настоятелство и Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278 185 лв
29.04. НОВО СЕЛО. Църква – местността „По кръсти” Великден – ІІ ден – „По кръсти”. Народен обичай. Шествие по оброчните кръстове и поменално хоро Църковно настоятелство и Народно читалище „Земеделец 1874”

Поп Мариян

Любка Ангелова

185 лв
1 май НОВО СЕЛО площада Ден на труда – озвучаване на площада Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278
5 май гр. ЧИПРОВЦИ Фолклорен фестивал на чипровските килими. Участие на танцовите състави Народно читалище „Земеделец 1874” Любка Ангелова 0882424976
9 май НОВО СЕЛО Малкия салон Ден на Европа. Презентация пред деца от 5-12 клас Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278
23 май

НОВО СЕЛО

Голям салон

Ден на славянската писменост и култура. 145 години от основаването на НЧ „Земеделец-1874”. Кетъринг. Празничен концерт. Народно читалище „Земеделец 1874” Любка Ангелова 0882424976 185 лв 500 лв
01 юни

НОВО СЕЛО

площад

Ден на детето. Рисуване по асфалт на площада- Школа по рисуване Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278,
10 юни БЕЛОГРАДЧИК Участие на детски танцов състав и Битов хор във фестивал „От Тимок до Искър” Народно читалище „Земеделец 1874” Л.Ангелова, Милена Борисова, Е.Бондова 150 лв
23 юни Гр. Червен бряг, обл. Плевен 7-ми Национален фолкл. фестивал „Пъстра шевица” в гр. Червен бряг, обл. Плевен. Участие на Новоселски ансамбъл за изворен фолклор „Гъмза”. Народно читалище „Земеделец 1874” Любка Ангелова 0882424976 1000 лв

06.07. до

24.08.

НОВО СЕЛО. Площада пред читалището

Концерти на Духовата музика съботни хорà

8 х 185,00 лв

Народно читалище „Земеделец 1874” Любка Ангелова 0882424976

1480 лв.

 

18 юли НОВО СЕЛО 182 години от рождението на Васил Левски. Изложение „С книга на плажа” и изложба в библиотеката Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278,
август НОВО СЕЛО Кандидатстване за закупуване на нова литература за библиотеката пред МК Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278
10.08. /събота

НОВО СЕЛО.

На площада

„На гости при баба” –24-то издание на традиционното детско шоу. Участие на деца от общината и гости на Ново село. Народно читалище „Земеделец 1874” Любка Ангелова 0882424976, 200 лв 500 лв
6 септ. НОВО СЕЛО 134 години от Съединението на България. Озвучаване на площада Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278
22 септ. НОВО СЕЛО 111 години от независимостта на България. Полагане на венци и цветя пред паметника и озвучаване на площада Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874” Елеонора Бондова 0893918278
01.11. НОВО СЕЛО. Малкия салон на читалището Ден на будителите.Поднасяне на венци пред паметника на арх.Илия Попов. Рецитал от театралната школа Народно читалище „Земеделец 1874”, Община Елеонора Бондова 0893918278 50 лв

 

23.11. събота

НОВО СЕЛО

Стол на патронажа

„Вечер на младото вино” – 7-ма година. Празнична вечеря за лозари и винопроизводители от Община Ново село – дегустация на вина. Народно читалище „Земеделец 1874” Л.Ангелова и Инициативен комитет
20.12.

НОВО СЕЛО

Малък салон

Коледни и новогодишни празници съвместно със СУ- Ново село. Поздрав от театралният клуб. Народно читалище „Земеделец 1874” Е.Бондова и Р.Върбанова 50 лв
1135 лв 2850 лв 1000 лв

 

За осигуряване културните прояви по Културен календар 2019 г. са необходими 4985 лв. от субсидии, проекти, Община, членски внос, набрани средства от населението и спонсори.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!