+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

План програма 2021

нч Земеделец 1874г.

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1874” ЗА 2021 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в село Ново село се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона на народните читалища.

Народно читалище „Земеделец 1874” е доброволна самоуправляваща се културно-просветна организация с нестопанска цел, която изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата, социалната сфера и образованието и е регистрирана съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища и в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е изградено на принципите на демократизма, доброволността и автономията и осъществява дейността си в обществена полза.

Съгласно ЗНЧ и ЗЮЛНЦ читалището е регистрирано и е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Видински окръжен съд с Решение № 55 от 07.11.1997 г. по фирмено дело № 134/1997 г.. Последни вписани промени в Агенция по вписванията гр. Видин са след Отчетно-изборно събрание на 06.03.2019 г. с Удостоверение изх. № 20190403100703 от 03.04.2019 г.. Председателството на читалището се осъществява заедно и поотделно от Председател ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ и секретар ЛЮБКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА. Предстои Отчетно-изборно събрание (2019-2021) през март 2022 г.

Съгласно ЗНЧ читалището е вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата под № 709 от 30.04.2009 г.

Съгласно ЗОБ библиотеката при читалището е вписана в регистъра на Министерство на културата под № 75 от 01.07.2016 г.

Изготвянето на програмата за 2021 г. цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището, като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на селото, както и да се засили обществената ú роля като традиционен културен и образователен център.

Основните направления и приоритети в дейността на читалището произтичат от ЗНЧ, ЗОБ, общинската културна политика, осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на културния календар.

 

 А.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:

 1. Осигуряване на устойчива подкрепа на читалището за реализирането на основната му дейност и развитието на съвременни форми на работа.

 

Стимулиране на читалищните дейности за съхранението и популяризирането на българските културни традиции, нематериалното културно наследство.

Кандидатстване по проекти и програми за набавяне на финансови средства за подобряване на материално-техническата база.

Участие в организираните за обучение семинари, кръгли маси, дискусии, работни срещи по проблемите на читалищата с цел повишаване компетенциите на работещите в тях;

 

2.     Разширяване обхвата на дейността на читалището в обществено значими сфери, като социалната и информационно-консултантската.

Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалището за социална и културна интеграция на различните социални общности.

С помощта на Асоциация „Съвременни читалища” София, в която читалището членува, организиране на безплатни курсове за компютърна грамотност за възрастни над 55+.

Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и превръщането на читалището във фактор за обществен диалог.

Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги. Стопанисване на един общински обект – етнографска къща

„Къща на срещите” бивш музей Тодор Петров.

 

 1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на културата. Установяване на трайни и ползотворни контакти и участие на читалището в културни мрежи. Участие в интеграционните процеси и засилване междукултурния диалог.

 

 Б. ДЕЙНОСТИ:

 

 БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в селото, общината, областта, региони и в национален мащаб. Дейността на библиотеката през 2021 г. ще включва:

 • Актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други организации;
 • Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове по повод празници и годишнини; предоставяне на онлайн информация и представяне на презентации, посветени на значими събития и личности;
 • Организиране на литературни четения, посещения на деца и ученици в библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване на читателите и повишаване на читателския интерес към книгата;
 • Обогатяване знанията на работник в библиотека чрез участие в организирани обучения.
 • Продължаване работата по Програма „Глоб@лни библиотеки“ и автоматизирана библиотека.

 

 

 ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

 • Повишаване на качеството на предлагания от читалището художествен продукт по повод различни чествания;
 • Организиране на клубове, певчески и танцови състави, духова музика;
 • Активно участие на художествено–творческите форми в културните прояви в община Ново село;
 • Организиране и провеждане на традиционното детско шоу „На гости при баба” за 26-та поредна година;
 • Пресъздаване на обичаи и празници от Културния календар;
 • Участие в общински, регионални, национални и други конкурси и фестивали;
 • Да продължи дейността на следните самодейни състави и школи по интереси:

– Новоселски ансамбъл за изворен фолклор,

– женска битова група с ръководител Иван Рангелов,

 • танцова формация „Гъмза” с ръководител Василка Меицова
 • Клуб по народни танци за деца с ръководител Елеонора Бондова

-Хоротека „Мераклии с ръководител Василка Меицова

 • театрална школа с ръководител г-жа Румяна Върбанова,
 • компютърен клуб с ръководител Петко Петков,
 • Клуб по рисуване – Елеонора Бондова,
 • Духова музика – 8 човека.
 • За развитието на художествено-творческата дейност на читалището да се осигурят средства от субсидии, членски внос, дарения и собствени средства от стопанска дейност.

 

 КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ:

 • Активизиране на дейности, свързани с развитие на краеведската и издирвателската дейност в читалището /описване на музикалния и танцов фолклор, обичаи, предания, събиране на предмети от традиционния бит, снимки и други подобни, значими за населеното място/;
 • С помощта на гражданското общество и детско доброволчество да се стопанисва „Къщата на срещите”, да се поддържат в добър вид дворът на къщата и обогатяване на създадените зали. Постоянна връзка със собствениците на обекта Общинска администрация Ново село . Отговорни за дейността: Елеонора Бондова, Петко Колев и Христина Цветкова.

 

 СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ:

 • Реализиране на инициативи и включване в проекти със социална насоченост с цел социална и културна интеграция на различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически групи и др.;
 • Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в неравностойно положение.
 • Ангажираност на екипа на Читалище „Земеделец 1874” с проблемите, касаещи закрилата на деца и младежи участници в читалищни дейности. Закрилата на детето представлява наша обща отговорност. Всички служители на Читалището са запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности, съгласно приета Политика за закрила на детето. Политиката е одобрена от Читалищното Настоятелство на читалище „Земеделец 1874” с Протокол № 8 от 11.04.2017 г. Решение № 45 и е утвърдена и подписана от Председателя на ЧН на читалището.
 • Провеждане на курсове за първоначална компютърна грамотност за пенсионери и безработни, 7 дневна учебна програма разработена от Асоциация „Съвременни читалища”, в която читалището членува. Отговорен за дейността Любка Ангелова

 СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

 • Приходите от членски внос, културно-просветна дейност, духова музика, дарения и др. се регистрират чрез издаване на касова бележка от Квитанционна книга. Тези приходи се третират като присъщи на читалището съгласно ЗКПО.
 • Приходите от наеми, компютърни и ксерокс услуги и продажба на преса се регистрират чрез издаване на касова бележка от фискално устройство. Тези приходи се третират като стопанска дейност на читалището, съгласно ЗКПО.

 

 В. МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА . ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ

 • Сградата на НЧ „Земеделец 1874” е публична общинска собственост с идентификатор по КК 52180.900.582.4 предоставена за безвъзмездно ползване и управление за срок от 11 години / Решение № 8/26.08.2016 г. на Общински съвет Ново село/, масивна двуетажна самостоятелна сграда 520 кв.м. изградена през 1932 г.
 • Сградата притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”, декларирана с писмо № 1764 от 13.05.2004 г.
 • Сградата на НЧ”Земеделец 1874” е ремонтирана основно външно и вътрешно през 2014 година по проект на Община Ново село

„Ремонт на сградата на читалище Ново село” по инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” на стойност 462 086 лв.

 • За поддръжка и обзавеждане на сградата да се осигурят средства от проекти, държавна субсидия и от стопанска дейност на читалището.

 

 

 Г. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА МЕРОПРИЯТИЯТА – 2021 ГОДИНА:

ДАТА МЯСТО КУЛТУРНА ПРОЯВА ОРГАНИЗАТОР/ И

ЗА

КОНТАКТИ

Соб. принос От дарени я/ по проект От общи ната
6 Януари НОВО СЕЛО

173 години от рождението на

Христо Ботев. Презентация пред ученици от 3-4 клас

Библиотека при Народно читалище

„Земеделец 1874

Елеонора

Бондова 0893918278

08.01

НОВО СЕЛО

Репет. зала Всеки петък от 18ч.

„ХОРОТЕКА МЕРАКЛИИ”

Изучаване на български хорà за здраве на тялото и радост за душата

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Василка Меицова 0898664516

21.01

четвъртък

НОВО СЕЛО.

Малкия салон читалище

Бабин ден. Народен обичай и увеселение на жените от община Ново село. Оркестър „Хармония”

Видин

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976,

Е.Бондова

150 лв
14.02

НОВО СЕЛО-

лозови масиви – изба – салон на Общината

Трифон Зарезан. Празник на Община Ново село. Ритуал

„Зарязване”, поздравителен концерт за лозари и винари от

децата от Школа по нар.танци и Битов хор . Духова музика.

Община, Народно читалище

„Земеделец 1874”

09316 2225

Община; НЧ”Земеделец-

1874”

0882424976

19.02

НОВО СЕЛО

малкия салон на читалището

148 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски. Драматизация от деца при

театрална школа в малкия салон

СОУ,

Библиотека

Р. Върбанова, Е. Бондова 0893918278

15 – 28

февруари

НОВО СЕЛО

Инф.център

Благотворителен базар.

Работилница „Празник на Мартеницата” .

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278,

50 лв
1 март НОВО СЕЛО ЦДГ

Празник на мартеницата

Посещение в детската градина с Баба Марта

Библиотека при Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

 

ЦДГ С. Василева
1 март

Механа

ВИДИН

ДЕН НА САМОДЕЕЦА

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка

Ангелова 0882424976

500 лв

02.03.

/вторник/

НОВО СЕЛО.

Читалище, зрителен салон

3 март – 143 години от

Освобождението на РБългария от османско владичество. Празничен концерт с участието на деца от театралната школа и танцови състави.

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка

Ангелова 0882424976

Р.Върбанова, Е.Бондова

03.03

Площад в Ново

село

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО”(за

Трета поредна година). Малки и големи, ръка за ръка в национална носия на хорото по повод Нац.празник на България.

Оркестър „Хармония”

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка

Ангелова 0882424976

Е.Бондова, ЧН-во

22.03

НОВО СЕЛО.

Читалище и поречие на р.Дунав

Световен ден на водата –Акция

„Доброволец”- почистване около читалището и плажната ивица

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874

Елеонора

Бондова 0893918278,

8 април

Ново село,

малкия салон в читалището

„Международен ден на ромите”

Рецитал от театралната група

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874

Елеонора

Бондова 0893918278,

14 април

Ново село,

информационен център

200 години от рождението на Г.

Раковски, Презентация пред ученици от 8 клас

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874

Елеонора

Бондова 0893918278,

20 април Ново село, библиотека 145 години от Априлското въстание/ Новоселското въстание от 1876 г.. Доклад, викторина и презентация пред ученици от 7 клас. Полагане на венци

Библиотека при Народно читалище

„Земеделец 1874

Елеонора Бондова 0893918278,
22.04

НОВО СЕЛО.

Малкия салон в читалището

Световен ден на книгата и

авторското право. Среща с деца от ДГ.

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

1 май

НОВО СЕЛО

площада

Ден на труда – озвучаване на

площада

Библиотека при

Народно читалище

Елеонора

Бондова

 

„Земеделец 1874” 0893918278

2 май

неделя

НОВО СЕЛО.

Площада пред читалището

Великден – І ден. Голямо

великденско хоро на площада. Изложба от рисунки и яйца на Школа по рисуване

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка

Ангелова 0882424976

190лв

3 май

понеделн ик

НОВО СЕЛО.

Църква – местността „По кръсти”

Великден – ІІ ден – „По кръсти”.

Народен обичай. Шествие по оброчните кръстове и поменално хоро

Община

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Община 190 лв
11 май

НОВО СЕЛО

Голям салон

Ден на славянската писменост и култура.

Концерт самодейни състави и театрална група

Народно читалище

„Земеделец 1874”и СУ

Елеонора

Бондова 0893918278,

Върбанова

9 май

НОВО СЕЛО

Малкия салон

Ден на Европа. Презентация пред

деца от 5-12 клас

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

24 май

Ново село

Площада

Празнично озвучаване на площада

Библиотеката при

Народно читалище

„Земеделец-1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

01 юни

НОВО СЕЛО

площад

Ден на детето. Рисуване по асфалт на площада- Школа по

 рисуване

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278,

2 юни Ново село площада 145 години от смъртта на Хр. Ботев, рецитал от театралната група – озвучаване на площада

Библиотека при Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора Бондова 0893918278,

Р. Върбанова

11-12

юни

Чупрене

Участие на детски танцов състав и Битов хор във фестивал „Када

кум прасе и ти вречу”

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Л.Ангелова,

Е.Бондова

200 лв

Юли –

Август

НОВО СЕЛО

Лято в библиотеката

Занимателни игри и четене на книги

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

03.07. до

28.08.

НОВО СЕЛО.

Площада пред читалището

Концерти на оркестър

„Хармония” съботни хорà 9 х 80,00 лв

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка

Ангелова 0882424976

720 лв.
август НОВО СЕЛО Кандидатстване за закупуване на Библиотека при Елеонора

 

нова литература за библиотеката пред МК

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Бондова

0893918278

Август

4-7.08

СВИЩОВ, с.

Царевец

Участие на Новоселския ансамбъл

за автентичен фолклор „Гъмза” в Първа Олимпиада на златните медалисти

НЧ „Земеделец-

1874”

Любка

Ангелова 0882424976

500

14.08.

/събота

НОВО СЕЛО.

Лятно кино

„На гости при баба” –26-то

издание на традиционното детско шоу. Участие на деца от общината и гости на Ново село.

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Любка

Ангелова 0882424976,

600 лв
6 септ. НОВО СЕЛО

136 години от Съединението на

България. Озвучаване на площада

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

22 септ. НОВО СЕЛО

113 години от независимостта на

България. Полагане на венци и цветя пред паметника и озвучаване на площада

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

20 окт.

Ново село,

библиотека

55 години от смъртта на Димитър

Талев, четене на негови произведения пред ученици

Библиотека при

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Елеонора

Бондова 0893918278

Р. Върбанова

01.11.

НОВО СЕЛО.

Малкия салон на читалището

Ден на будителите.Поднасяне на

венци пред паметника на арх.Илия Попов.

Народно читалище

„Земеделец 1874”, Община

Елеонора

Бондова 0893918278

27.11

НОВО СЕЛО

В малкия салон

„Вечер на младото вино” – 9-та година. Празнична вечеря за лозари и винопроизводители от Ново село – дегустация на вина.

Народно читалище

„Земеделец 1874” и Инициативен комитет

Любка Ангелова 0882424976
01-23.12.

НОВО СЕЛО

Информационе н център

Коледен базар клуб по рисуване

(Изработка на картички)

Народно читалище

„Земеделец 1874”

Е.Бондова 50 лв
1300 лв 910 лв 790 лв

 

За осигуряване културните прояви по Културен календар 2020г. са необходими 3 000лв. от държавна субсидия, проекти, Общинска субсидия, членски внос и дарения.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!