+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

План програма 2022

нч Земеделец 1874г.

 

ПЛАН-ПРОГРАМА

ЗА ДЕЙНОСТТА НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ЗЕМЕДЕЛЕЦ-1874” ЗА 2022 г.

 

ВЪВЕДЕНИЕ: Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в село Ново село се създава в изпълнение на чл. 26а, ал. 2 от Закона на народните читалища.

Народно читалище „Земеделец-1874” е доброволна самоуправляваща се културно-просветна организация с нестопанска цел, която изпълнява и държавни културно-просветни задачи в областта на културата, социалната сфера и образованието и е регистрирана съгласно разпоредбите на Закона за народните читалища и в съответствие с разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. То е изградено на принципите на демократизма, доброволността и автономията и осъществява дейността си в обществена полза.

Съгласно ЗНЧ и ЗЮЛНЦ читалището е регистрирано и е вписано в регистъра на сдруженията с нестопанска цел при Видински окръжен съд с Решение № 55 от 07.11.1997 г. по фирмено дело № 134/1997 г.. Последни вписани промени в Агенция по вписванията гр. Видин са след Отчетно-изборно събрание на 06.03.2019 г. с Удостоверение изх. № 20190403100703 от 03.04.2019 г.. Председателството на читалището се осъществява заедно и поотделно от Председател ИВАН БОРИСОВ БАЗОВ и секретар ЛЮБКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА. Предстои Отчетно-изборно събрание (2019-2021) през март 2022 г.

Съгласно ЗНЧ читалището е вписано в Регистъра на народните читалища към Министерство на културата под № 709 от 30.04.2009 г.

Съгласно ЗОБ библиотеката при читалището е вписана в регистъра на Министерство на културата под № 75 от 01.07.2016 г.

Изготвянето на програмата за 2022 г. цели обединяване на усилията за развитие и утвърждаване на читалището, като важна обществена институция, реализираща културната идентичност на селото, както и да се засили обществената ú роля като традиционен културен и образователен център.

Основните направления и приоритети в дейността на читалището произтичат от ЗНЧ, ЗОБ, общинската културна политика, осъществявана на основата на съществуващата нормативна уредба и чрез изпълнението на културния календар.

 

А.ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:

 1. Осигуряване на устойчива подкрепа на читалището за реализирането на основната му дейност и развитието на съвременни форми на работа.

Стимулиране на читалищните дейности за съхранението и популяризирането на българските културни традиции, обичаи и нематериалното културно наследство.

Кандидатстване по проекти и програми, поддържане на стопанската дейност в читалището за набавяне на финансови средства за подобряване на материално-техническата база, подобряване качеството на културния продукт и развитие на самодейните колективи.

Участие в организираните за обучение семинари, читалищни мрежи, кръгли маси, дискусии, работни срещи по проблемите на читалищата с цел повишаване компетенциите на работещите в тях;

 

 1. Разширяване обхвата на дейността на читалището в обществено значими сфери, като социалната и информационно-консултантската.

Формиране на читалището като място за общуване и контакти, успешни социални практики и дарителски акции, повишаване ролята на читалището за социална и културна интеграция на различните социални общности.

С помощта на Асоциация „Съвременни читалища” София, в която читалището членува, организиране на безплатни курсове за компютърна грамотност за възрастни над 55+.

Участие в дейностите, проектите и организирани обучения на Сдружение „Видински фонд „Читалища” и Читалищна мрежа Видин.

Участие в местното самоуправление и процесите на развитие на гражданското общество, участие в разработването на местни стратегии и превръщането на читалището във фактор за обществен диалог.

Развитие на културния туризъм и съпътстващите го услуги, сътрудничество с Винарска изба Ново село. Стопанисване на един общински обект – етнографска къща „Къща на срещите” бивш музей Тодор Петров. Къщата е след частичен ремонт на покрива и външно стените през 2021 г., но се нуждае от ремонт и източната оградна тел, която е паднала и леки подобрения в двора.

Целогодишно поддържане на читалищния уебсайт: https://zemedelec1874.eu

 

 1. Насърчаване на трансграничното сътрудничество в областта на културата.

Установяване на трайни и ползотворни контакти и участие на читалището в културни мрежи.

Участие в интеграционните процеси и засилване  междукултурния диалог.

Б. ДЕЙНОСТИ:

БИБЛИОТЕЧНА ДЕЙНОСТ

Като неразделна част от читалището библиотеката активно участва в организирането на културния живот в селото, общината, областта, региони и в национален мащаб. Дейността на библиотеката през 2022 г. ще включва:

 • Актуализиране на библиотечния фонд на читалищната библиотека чрез закупуване на нова литература, абонамент, дарения, кандидатстване с проект пред МК и други организации;
 •  Организиране на индивидуална и културно-масова дейност с различни целеви групи: (деца, ученици, възрастни); обособяване на тематични кътове по повод празници и годишнини; предоставяне на онлайн информация и представяне на презентации, посветени на значими събития и личности;
 • Организиране на литературни четения, посещения на деца и ученици в библиотеката с цел запознаване с правилата на обслужване на читателите и повишаване на читателския интерес към книгата;
 • Обогатяване знанията на работник в библиотека  чрез участие в организирани обучения.
 • Продължаване работата по Програма „Глоб@лни библиотеки“ и автоматизирана библиотека.

 

 

ХУДОЖЕСТВЕНО-ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

 • Повишаване на качеството на предлагания от читалището художествен продукт по повод различни чествания;
 • Организиране на клубове, певчески и танцови състави, духова музика;
 • Активно участие на художествено–творческите форми в културните прояви в община Ново село;
 • Въвеждане на нова форма: Организиране и провеждане на Фолклорен фестивал „Равнината на лозите пее и танцува”в Ново село, Видинско. Този празник се свързва с основния за Дунавската равнина поминък – лозарството и винарството. Предвижда се да се провежда всяка година в с. Ново село и читалището да си партнира с Община, Винарска изба Ново село и местния бизнес. Фестивалът да събира представители от всички населени места в общината, региона и страната носещи дълбоко в себе си фолклорното наследство на своите деди, правейки го достояние на всички. Няма по-добър надслов от този да почитаме заветите на дедите ни и да ги предаваме на нашите деца и внуци. Няма по-голяма национална отговорност от съхраняването на нашите корени, традиции, културно-историческо наследство и нека в този празничен ден да отдадем дължимото на читалищните дейци и самодейци, на техния благороден труд, на самите читалища и тяхната роля на родолюбиви огнища, в които продължаваме да развиваме българската култура, фолклор и изкуства, и да ги правим достояние на Европа и света.
 • Пресъздаване на обичаи и празници от Културния календар;
 • Участие в общински, регионални, национални и други конкурси и фестивали;
 • Да продължи дейността на следните самодейни състави и клубове по интереси:

– Новоселски ансамбъл за изворен фолклор,

– женска битова група с ръководител Иван Рангелов,

– танцова формация „Гъмза” с ръководител Василка Меицова

– Клуб по народни танци за деца с ръководител Милена Борисова

-Хоротека „Мераклии с ръководител Василка Меицова

– театрален клуб с ръководители г-жа Румяна Върбанова, Еремиева

– компютърен клуб с ръководител Петко Петков,

– Духова музика – 8 човека

– оркестър „Хармония”

 • За развитието на художествено-творческата дейност на читалището да се осигурят средства от субсидии, членски внос, дарения и собствени средства от стопанска дейност.

 

 

КРАЕВЕДСКА ДЕЙНОСТ:

 • Активизиране на дейности, свързани с развитие на краеведската и издирвателската дейност в читалището /описване на музикалния и танцов фолклор, обичаи, предания, събиране на предмети от традиционния бит, снимки и други подобни, значими за населеното място/;
 • С помощта на гражданското общество и детско доброволчество да се стопанисва „Къщата на срещите”, да се поддържат в добър вид дворът на къщата и обогатяване на създадените зали. Постоянна връзка със собствениците на обекта Общинска администрация Ново село. Отговорен за дейността: чит.секретар

 

 

СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ:

 

 • Реализиране на инициативи и включване в проекти със социална насоченост с цел социална и културна интеграция на различни социални общности, включително такива в риск, неравностойно положение, етнически групи и др.;
 • Организиране на инициативи за оказване на помощ на възрастни хора и деца в неравностойно положение.
 • Ангажираност на екипа на Читалище „Земеделец 1874” с проблемите, касаещи закрилата на деца и младежи участници в читалищни дейности. Закрилата на детето представлява наша обща отговорност. Всички служители на Читалището са запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности, съгласно приета Политика за закрила на детето. Политиката е одобрена от Читалищното Настоятелство на читалище „Земеделец 1874” с Протокол № 8 от 11.04.2017 г. Решение № 45 и е утвърдена и подписана от Председателя на ЧН на читалището.
 • Провеждане на курсове за първоначална компютърна грамотност за пенсионери и безработни, 7 дневна учебна програма разработена от Асоциация „Съвременни читалища”, в която читалището членува. Отговорен за дейността секретар и раб.библиотекар.

 

 

СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ:

 • Приходите от членски внос, културно-просветна дейност, духова музика, дарения и др. се регистрират чрез издаване на касова бележка от Квитанционна книга. Тези приходи се третират като присъщи на читалището съгласно ЗКПО.
 • Приходите от наеми, компютърни и ксерокс услуги и продажба на преса се регистрират чрез издаване на касова бележка от фискално устройство. Тези приходи се третират като стопанска дейност на читалището, съгласно ЗКПО.

 

 

В.  МАТЕРИАЛНО-ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА . ПОДДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ

 

 • Сградата на НЧ „Земеделец 1874” е публична общинска собственост с идентификатор по КК 52180.900.582.4 предоставена за безвъзмездно ползване и управление за срок от 11 години / Решение № 8/26.08.2016 г. на Общински съвет Ново село/, масивна двуетажна самостоятелна сграда 520 кв.м. изградена през 1932 г.
 • Сградата притежава статут на архитектурно-строителна недвижима културна ценност с предварителна категория „местно значение”, декларирана с писмо № 1764 от 13.05.2004 г.
 • Сградата на НЧ”Земеделец 1874” е ремонтирана основно външно и вътрешно през 2014 година по проект на Община Ново село „Ремонт на сградата на читалище Ново село” по инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите” на стойност 462 086 лв.
 • За поддръжка и обзавеждане на сградата да се осигурят средства от проекти, държавна субсидия и от стопанска дейност на читалището.

 

 

Г. УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

 1. За пълноценна работа на читалището да се осигурят щатни бройки за Читалищен секретар, Работник библиотека и чистач-хигиенист. Останалите дейности: художествен музикален ръководител и хореографи да се осигурят чрез граждански договори.
 2. За счетоводни услуги се ползва счетоводна кантора „Класик консулт” Маринела Иванова Дичева-Стойкова гр.Видин чрез подписан Договор за предоставяне на целогодишни счетоводни услуги. Заплащане за счетоводните услугите става на два пъти (на шестмесечие) през годината.
 3. За изграждане капацитета на читалището да се съдейства за участието на служителите и работниците в семинари и други обучителни форми.
 4. ЧН да осигури условия за работа, съответстващи на нормите, залегнали в КТ, КСО, Правилника за вътрешния трудов ред и другите нормативни актове.
 5. За възнаграждения и осигуровки на читалищните работници на трудов договор, ЗЗБУТ, наетите на граждански договори и счетоводни услуги да се осигурят средства от субсидии, стопанска дейност и др.

 

Програмата за дейността на НЧ „Земеделец 1874” с.Ново село е приета на заседание на Читалищното Настоятелство с Протокол № 21/ 08.10.2021г., с Решение № 97 и съгласно  чл.17, ал.1 от Устава на читалището ще се разгледа на Общото годишно събрание през март 2022 г.

Прилагаме приложение №1- Културен календарен план на мероприятията за 2022 година.

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ на ЧН: /п/                                                                                     СЕКРЕТАР: /п/

ИВАН БАЗОВ                                                                                      Любка Ангелова              

 

 

 

 

Приложение № 1

КУЛТУРЕН КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА МЕРОПРИЯТИЯТА – 2022 ГОДИНА

 

ДАТА

МЯСТО

КУЛТУРНА ПРОЯВА

ОРГАНИЗАТОР/И

ЗА КОНТАКТИ

Соб. принос

От дарения/ по проект

От общината

 

 6 Януари

НОВО СЕЛО

174 години от рождението на Христо Ботев. Презентация пред ученици от 3-4 клас

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874

Петко Колев

0878 468590

 

07.01

НОВО СЕЛО

Репет. зала

Всеки петък от 18ч.

„ХОРОТЕКА ВИЖУЛИЯ”

Изучаване на български хорà за здраве на тялото и радост за душата

Народно читалище „Земеделец 1874”

Василка Меицова 0898664516

 

21.01

петък

НОВО СЕЛО. Малкия салон читалище

Бабин ден. Народен обичай и увеселение на жените от община Ново село. Оркестър „Хармония” Видин

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

200 лв

 

 

14.02

НОВО СЕЛО- лозови масиви – изба – салон на Общината

Трифон Зарезан. Празник на Община Ново село. Ритуал „Зарязване”, поздрав за лозари и винари от децата от Клуб по нар.танци и Битов хор . Духова музика.

Община,

Народно читалище „Земеделец 1874”

09316 2225

Община; НЧ”Земеделец-1874” 0882424976

 

19.02

НОВО СЕЛО

149 години от смъртта на Апостола на свободата Васил Левски. Изложба и презентация в библиотеката „Завещано от Апостола”.

Библиотека

Петко Колев

0878 468590

 

 

01 – 28 февруари

НОВО СЕЛО Инф.център

Благотворителен базар. Работилница „Празник на Мартеницата” .  

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова, Христина Цветкова

50 лв

 

 

02 февр.

НОВО СЕЛО

Онлайн поредица литературно четене „Краезнание и родна летопис” всяка сряда на профила на читалището и местни групи във Фейсбук

Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590,

Любка Ангелова

 

 

1 март

НОВО СЕЛО

ЦДГ

Празник на мартеницата

Посещение в детската градина с Баба Марта

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

ЦДГ

Любка Ангелова,

Хр.Цветкова 

 

 

03.03

Площад в Ново село от 10,00 ч до 12,00 ч.

„ПРОБУЖДАНЕ С ХОРО”(за Четвърта поредна година). Малки и големи, ръка за ръка в национална носия на хорото по повод Нац.празник на България. Оркестър „Хармония”

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

100 лв

 

5 март (събота)

Механа ВИДИН

ДЕН НА САМОДЕЕЦА

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

500 лв

 

22.03

НОВО СЕЛО. Читалище и поречие на р.Дунав

Световен ден на водата –Акция „Доброволец”- почистване около читалището, Къщата на срещите и плажната ивица

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874

Петко Колев

0878 468590

 

8 април

Ново село, малкия салон в читалището

„Международен ден на ромите”

Рецитал от театралната група

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874

Петко Колев

0878 468590

 

9-10 април

Ново село

Доброволческа акция – почистване на църква „Успение Богородично” за предстоящите светли празници.

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

 

16 април

Ново село

ЛАЗАРОВДЕН

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

 

20 април

Ново село, библиотека 

146 години от Априлското въстание/ Новоселското въстание от 1876 г.. Презентация с ученици. Полагане на венци

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874

Петко Колев

0878 468590

 

 

 

 

21.04

НОВО СЕЛО.

Велики четвъртък- боядисване на събраните яйца   от Лазаровден с деца от селото

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

 

24 април неделя

НОВО СЕЛО. Площада пред читалището

Великден – І ден.  Голямо великденско хоро на площада.

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

190лв

 

25 април понеделник

НОВО СЕЛО.

Великден – ІІ ден – „По кръсти”. Народен обичай. Шествие по оброчните кръстове и поменално хоро

Община

Народно читалище „Земеделец 1874”

 

Община

 

190 лв

 

9 май

НОВО СЕЛО Малкия салон

Ден на Европа. Презентация пред деца от 5-12 клас

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590

 

11 май

НОВО СЕЛО

Голям салон

Ден на славянската писменост и култура.

150 години СУ „Св.Св.Кирил и Методий”. Празничен концерт.

Народно читалище „Земеделец 1874”и СУ

Любка Ангелова 0882424976,

Ирена Цветкова

 

24 май

Ново село

Площада

Празнично озвучаване на площада

Библиотеката при Народно читалище „Земеделец-1874”

Петко Колев

0878 468590

 

01 юни

НОВО СЕЛО

площад

Ден на детето.

Открит общински  празник на площада, игри, танци и велопоход.

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

 

25 юни

Гр.Добринище, общ.Банско

Участие на танцов състав „Гъмза” във Фестивал „Шарена стомна”

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

500 лв

 

 

1-2 юли

НОВО СЕЛО

ПЕТРОВДЕН

По случай Петровден, за 1-ва година Фолклорен фестивал „Равнината на лозите пее и танцува”. Рибена чорба за всички: участници и населението. Вода и пакет храна за участници

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

1000 лв

 

4000 лв

 

Юли – Август

НОВО СЕЛО

Лято в библиотеката.

Занимателни игри и четене на книги, онлайн рубрика „Любими приказки за най-малките

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590

 

 

 

09.07. до

27.08.

НОВО СЕЛО. Площада пред читалището

Концерти на оркестър „Хармония”и духова музика 8 съботни хорà: 4 х 100 лв и

4 х 190 лв

 

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

1160 лв.

 

август

НОВО СЕЛО

Кандидатстване за закупуване на нова литература за библиотеката пред МК

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590

 

 

август

НОВО СЕЛО

Кандидатстване за допълнителна субсидирана бройка за 2022 г. пред МК

Народно читалище „Земеделец 1874”

Любка Ангелова 0882424976

 

 

Август

4-7.08

СВИЩОВ,        с. Царевец

Участие на Новоселския ансамбъл за автентичен фолклор „Гъмза” в Първа Олимпиада на златните медалисти

НЧ „Земеделец-1874”

Любка Ангелова 0882424976

500

 

13 август

БРЕГОВО

2-РИ ФЕСТИВАЛ „Хоро се вие при Тимок”. Участие на детски танцов състав и Битов хор.

НЧ „Земеделец-1874”

Любка Ангелова 0882424976

 

 

 

6 септ.

НОВО СЕЛО

137 години от Съединението на България. Озвучаване на площада

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590

 

 

10 септ

НОВО СЕЛО

Откриване на гроздобера в Ново село. Обичай и фотосесия в младите лозови масиви на избата.

НЧ „Земеделец-1874”

Любка Ангелова 0882424976

100 лв

 

 

22 септ.

НОВО СЕЛО

114 години от независимостта на България (1908г.). Полагане на венци и цветя пред паметника и озвучаване на площада

Библиотека при Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590

 

 

 

01.11.

НОВО СЕЛО. Библиотека

Ден на будителите. Презентация и посещение в библиотеката на деца от СУ. Поднасяне на венци пред паметника на арх.Илия Попов.

Народно читалище „Земеделец 1874”, Община

Петко Колев

0878 468590

50 лв

 

10.11-15.12

НОВО СЕЛО

Конкурс „Сурва,сурва- традицията продължава да е жива”за втора година. Изработка на сурвачка и провеждане на обичай „Сурва” на 1 януари.

Народно читалище „Земеделец 1874”, СУ „СвСв.Кирил и Методий”

Любка Ангелова 0882424976

 

26.11

НОВО СЕЛО

механа

„Вечер на младото вино” – 10-та година. Празнична вечеря за лозари и винопроизводители от Ново село – дегустация на вина.

Народно читалище „Земеделец 1874” и Инициативен комитет

Любка Ангелова 0882424976

 

01-23.12.

НОВО СЕЛО

Инф. център

Коледен базар в църквата (Изработка на картички)

 

Народно читалище „Земеделец 1874”

Петко Колев

0878 468590

50 лв

 

 

 

 

 

 

3050 лв

1350 лв

4190 лв

 

 

За осигуряване културните прояви по Културен календар 2022г. са необходими 8590,00 лв. от държавна субсидия, проекти, Общинска субсидия, членски внос и дарения.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!